Kinki Texas
PROTO-Retiarius,
Mixed Media on Paper
17 x 12"